Underhåll

2023. Alla fönster mot trottoarsidan målades och flera fönster fick nya tätningslister. Föreningslokalen på vinden renoverades och målades. Även andra reparationer och målningsarbeten utfördes.
2022. Ett par mindre reparationer gjordes på taket. Kabel TV anläggningen som funnits sedan år 1989 kopplades ifrån och monterades ner.
2021. Ytterligare 23 tvåluftsfönster utrustades med energiglas (se år 2020). Båda trapphusen blev målade. Vi kopplade det interna fibernätverket vi drog in år 2019 mot IP -onlys (numera GlobalConnect) öppna nät. En skorsten murades om.
2020. Alla lägenheter utrustades med nya säkerhetsdörrar från Daloc. Dörrarna saknar brevinkast men har speglar och mässingsdetaljer i gammal stil. För att kunna genomföra detta så monterades Fastighetsboxar i båda trapphusen. I år byttes även innerglasen i 25 tvåluftsfönster till energiglas. Detta för att få minskat kallras och som bieffekt fås även lite bullerdämpning.
2019. ElTel Network installerade ett internt stjärnnätverk med dubbla fiber till samtliga lägenheter. Planen är sen att anlita en operatör med öppet fibernät att koppla upp oss till.
2018. Tvättmaskinen vi har i källaren för ”spontantvätt” byttes ut mot en ny Miele WDB020 Eco. Källarfönstren renoverades och målades. Vi genomförde OVK samt gjorde Energideklaration och Fastighetsdeklaration.
2017. Samtliga gamla avloppsrör (spillvatten) och golvbrunnar i gjutjärn renoverades. Firman Tubus System utförde arbetet med metoden inre Relining. Båda tvättmaskinerna i tvättstugan byttes ut till nya miljövänliga Electrolux W575HLE.
2016. Torkskåpet och torktumlaren i tvättstugan byttes ut mot nya moderna från Electrolux. Vår hemsida från år 2000 ersattes med en modernare skapad i WordPress.
2015. Båda källardörrarna byttes ut mot rökgastäta ståldörrar i brandklass A60. Dörrarna ådrades sedan för att få samma utseende som de gamla. Samtliga fönster in mot gården målades.
2014. I början av året anlitades en byggnadsingenjör för att besiktiga vår fastighet med avseende på underhållsbehov. Besiktningen ledde till att vi renoverade några fönster på vinden, fogade om 2 skorstenar och köpte in nödbelysning. På slutet av året uppdaterade vi sedan vår långsiktiga underhållsplan med besiktningen som underlag.
2013. Alla våra 6 balkonger revs ner och ersattes av helt nya i gammal stil med högre räcken (dagens krav) i järnsmide. Alla gamla telefonstamledningar revs ner och nya ledningar drogs där det krävdes i rören vi monterade när vi drog nya vattenstammar. Värmeanläggningen sågs över och 4 stora ventiler byttes ut.
2012. Alla portar och ytterdörrar målades i den gamla kulören Järnoxid Röd. Tvättmaskinerna blev totalrenoverade.
2011. Flera mindre reparationer och underhållsarbeten utfördes. OVK genomfördes samt att vi skaffade en brun soptunna för återvinning av matavfall.
2010. Gammal gårdsbeläggning av asfalt och cement togs bort. Isodränskiva monterades längs hela gårdsgrunden ner till sulan. Dränering lades ut och ytan fylldes upp med ett bärlager. Arbetet avslutades med mönsterläggning av klinker B08 från Petersen Klinker i Danmark.
2009. Alla 6 balkongdörrar i trapphusen byttes mot välisolerade dörrar i gammal stil. Fönstren mot gatan målades. Vi såg över brandskyddet och startade med systematiskt brandskyddsarbete.
2008. Energisparåtgärderna vid bytet av el -stammarna minskad Föreningens el -förbrukning med runt 20 %. Energibesiktningen vi gjorde år 2006 kompletterades med bland annat Radonmätning i flera lägenheter. Energideklarationen blev klar i tid och vi fick vårt intyg innan nyår.
2007. De sista gamla elinstallationerna byttes ut och nu är alla gamla lampor bytta mot lysrör eller energisparlampor.Varmvatten kopplades till tvättmaskinerna och värmeslingorna byttes mot slingor med hälften av tidigare effekt för att ge energibesparing. Två rejäla parasoll köptes in till trädgårdsmöblemanget. Källaren renoverades efter stambytena varefter källargolvet målades.
2006. El -stammar och gamla elektriska komponenter utbytta i huvuddelen av våra allmänna utrymmen. Dessutom kompletterat med flera eluttag och rörelsedetektorer längst upp i trapphusen och på gården. All belysning och alla uttag är nu skyddade över jordfelsbrytare. Anticimex gjorde en energibesiktning som förberedelse för Energicertifieringen som snart krävs enligt ett EU direktiv.
2005. Gamla elkablar och föråldrade elektriska installationer är nu utbytta i samtliga lägenheter. Alla lägenheter fyller därmed upp till dagens standard vad det gäller elektriska installationer. Alla fönsterbågar och balkongdörrar in mot gården målades. Samtliga andelstal justerades efter de mätningar och registreringar som gjorts enligt nedan.
2004. Nya elstammar installerades från källaren upp till lägenheterna. Tvättstugan på vinden fuktsäkrades genom att plastmatta lades på det gamla cementgolvet. Samtidigt lagades gamla skador och väggar och tak spacklades sedan och målades. Tvättmaskinerna utrustades med flytande fundament som fylldes med cement för att dämpa vibrationer och stomljud.
2003. Alla lägenheter kontrollmättes enligt de normer som gäller i dag och de riktiga måtten registrerades på Skattemyndigheten. Anticimex monterade råttstopp på samtliga avloppsstammar i källaren. Två nya trädgårdsmöblemang i teak köptes in.
2002. Start för renovering och kontroll av elinstallationerna i lägenheterna. Enligt stämmobeslut skall samtliga lägenheter innan maj år 2005 fylla de krav som i dag ställs på elektriska installationer. Ett cykelförråd gjordes i ordning i källaren. Stadgarna uppdaterades vilket är viktigt för oss som är en Bostadsförening.
2001. Nya vattenledningar drogs i hela fastigheten fram till överlämningspunkt i gatan. Ny värmeväxlare installerades samtidigt och vi fick härmed centralt varmvatten (tidigare hade lägenheterna egna varmvattenberedare). Dessutom drogs 2 tomrör till lägenheterna för framtida behov (elstammar, telefonkabel, nätverk m.m.). Brandskyddet sågs över, lås byttes för att ge fria utrymningsvägar, brandvarnare i alla lägenheter och brandsläckare vid tvättstugan och i källaren. Ett hantverksrum inreddes i källaren.
2000. Taket totalrenoverades. I samband med detta så monterades nya säkerhetsräcken längst ned på takfoten mot gården och alla takfönster sattes igen för att undvika fuktskador i framtiden. För att säkra underhållet av taket i framtiden togs det fram en underhållspärm för taket. I pärmen finns bilder på takets olika komponenter med tidsplaner för underhåll. Portarna blev målade. Kabel TV-anläggningen uppgraderades för att fungera till bredband. Vi startade med källsortering av soporna. Hemsidan www.kungsgarden.net startades upp.
1999. Värmeanläggningen förnyades. Renoveringen innefattade termostater på alla element och tryckstyrd cirkulationspump för att minska på värmekostnaderna. Dessutom togs gamla rör bort som varit anslutna till en oljepanna och ett oisolerat rör som gått under gården fick en ny ekonomiskare dragning.
1998. Två nya miljövänligare tvättmaskiner köptes in. Vi investerade även i en torktumlare och en kallmangel. Dessutom köpte vi in en bokningstavla för tvättider och en tvättvagn. Alla tidigare sammanslagningar av lägenheter registrerades och samtidigt uppdaterades fastighetens ritningar på stadsbyggnadskontoret.
1997. Alla fönsterbågar och balkongdörrar slipades trärent och målades. Metallbeslag byttes ut på samtliga fönster och vi underbehandlade och målat samtliga balkonger. Vi upprättade en långsiktig underhållsplan som uppdateras årligen.
1996. Asfalterat vi gården och lade nya dagvattenrör till stuprören på gården och mot Kungsgatan.
1995. Ett torkskåp köptes in till tvättstugan. Båda dropplisterna på ytterfasaden byttes ut. Start för utskick av informationsblad till medlemmarna. Ny rättvisare formel fastställdes för att beräkna månadsavgifter.
Ungefär vid denna tid började vi med en rejäl uppstramning av föreningens administration. Under några år hade styrelser tappat lite av greppet och saknade framförhållning. Det fanns inga som helst långsiktiga underhållsplaner trots att stambyten var nära förestående. Föreningen drogs med ett underskott i finanserna när i stället pengar borde vara avsatta till stambyten och så vidare. Vi började därför med en rejäl kvalitetssatsning för att återfå greppet och skapa framförhållning. Vi startade med att komma i kapp med underhåll som var eftersatt samt att spara in där det var möjligt.
1994. Ett tak blev uppsatt över soptunnorna. Reparation av läckande delar av taket. Anställd trappstäderska blev uppsagd och arbetet lades ut på entreprenad.
1993. Smärre reparationer av taket genomfördes.
1992. Nytt cykelställ byggdes och ny piskställning köptes in. Nya ventiler & rör till fjärrvärmeanläggningen.
1990. Fönsterna mot gården målades. Balkongerna reparerades.
1989. Plåttaket blev utbytt, takfönster målades och takpannor blev delvis utbytta. Kabel TV installerades.
1988. Fönstren mot gatan målade. Stora reparationer genomfördes av värmesystemet.
Några begrepp och grundläggande värderingar vi har använt i vårt kvalitetsarbete.
Kundorientering. Målet är att alltid tillgodose medlemmarnas behov.
Ledarskap. Ett personligt, aktivt och synligt engagemang från varje styrelseledamot. Viktigaste uppgiften är att sätta mål och skapa förutsättningar för alla medarbetare.
Allas delaktighet. En grundförutsättning är att varje medlem engageras och känner sig delaktig i verksamheten. Varje medlem måste därför känna till våra mål och ha kunskap om de resultat som uppnås.
Kompetens. Viktigt med kompetensutveckling så att individen har den grund som krävs för att lösa sina uppgifter. Detta stärker både individen och föreningen.
Långsiktighet. Föreningens verksamhet måste bedömas och värderas med tanke på långsiktiga mål och inte till kortsiktiga fördelar. Satsning på kvalitetsutveckling leder till bättre lönsamhet (lägre månadsavgifter) på lång sikt.
Samhällsansvar. Som en del av samhället har vi ett samhällsansvar. I första hand måste vi uppfylla kraven i gällande lagar och förordningar men även bedriva ett ständigt förbättringsarbete. Det är även viktigt att värna om miljön.
Processorientering. Verksamheten skall ses som en process som i sin tur kan delas upp i ett antal delprocesser. Dessa måste identifieras och ligga till grund för fördelningen av ansvar och befogenheter.
Förebyggande åtgärder. Det lönar sig att förebygga fel i processer. Som exempel gäller det att planera underhållet av fastigheten så att det inte uppstår skador som ger onödiga utgifter.
Ständiga förbättringar. För att ligga på topp och hålla månadsavgifterna låga krävs det ständiga förbättringar av våra rutiner och processer.
Lära av andra. Det är viktigt att jämföra oss med andra föreningar som sköts bra, men även med andra typer av företag som är duktiga.
Snabbare reaktioner. Vi måste reagera snabbt när medlemmarnas behov ändras, när nya lagar kommer till och när fastighetsbeskattningen ändras.
Faktabaserade beslut. Beslut måste bygga på tillförlitlig, gärna dokumenterad fakta.
Samverkan. Samverkan är ett nyckelbegrepp i varje framgångsrikt företag. Samverkan skall innefatta styrelse och övriga medlemmar, leverantörer, andra föreningar och övriga samhället.